ماگنوس تاباکو تولید کننده لوله کاغذ های سیگاری، فیلتر های سیگاری و محصولات دیگری از توتون است.

مخصوص علاقمدان توتون

با کیفیتترین لوله کاغذ های سیگاری، کاغذ ها و محصولات دیگر از توتون. تلاش می کنیم که محصولاتمان توقع مشتری مصرف کننده محصولات توتون قرن بیست و یکم را بر آورده کنند.